UDVALG I BY OG LAND DANMARK

By og Land Danmark er en frivillig forening, hvor ildsjæle bringer deres viden og tid i spil, for at bidrage til foreningens formål. Der findes en række udvalg, der vejleder By og Land Danmarks bestyrelse og medlemmer, når det kommer til forskellige emner.

Herunder finder du oplysninger om, hvem der sidder med i vores fagudvalg, og hvad udvalgene arbejder med. 

FORRETNINGSUDVALGET

Forretningsudvalget udgør Landsforeningens daglige ledelse. Landsforeningens formand, næstformand og kasserer er faste medlemmer af udvalget.

Udvalgets kommissorium er at gennemføre de af bestyrelsen besluttede tiltag og foreningens daglige administration. Overvåger øvrige opgaver, der er uddelegeret. Orienterer løbende bestyrelsesmedlemmerne via mail om de løbende sager. Kan, når det skønnes påkrævet, indkalde hjælp fra bestyrelsen.

Formand:

Iben Bækkelund Jagd
Frederikssund
iben.jagd@byogland.dk

Bestyrelsesmedlem:

Peter Tom-Petersen
København
peter@hageskestiftelse.dk

Kasserer:

Anne Midtgaard Jønsson
Odder
anne.midtgaard@byogland.dk

FREDNINGS- OG BEVARINGSUDVALGET

Udvalgets kommissorium er:

– At varetage opgaver vedrørende bygningsfredning- og bygningsbevaring for byggeri og bebyggelser, samt landskabselementer i relation til bebyggelse og byer frem til 1945.

– At behandle henvendelser om bygningsfredning og vurderer om emnet er relevant til fredning.

– At udarbejde fredningsindstillinger.

– At bistå medlemmer og medlemsforeninger i sager vedrørende bygningsfredning og bygningsbevaring.

– At udforme oplæg til landsforeningens politik og strategi vedrørende bygningsfredning og bygningsbevaring.

– At vejlede bestyrelsen og de øvrige udvalg vedrørende sager inden for bygningsfredning og bygningsbevaring.

– At udarbejde oplæg til Landsforeningens henvendelser til politikere, stat og kommuners administrationer med henblik på forbedring af lovgivningen og sagsbehandling inden for bygningsfredning og bygningsbevaring.

– Efter aftale med bestyrelsen at forestå projekter der relaterer til bygningsfredning og bygningsbevaring.

– At udarbejde en beretning over det forgangne år og fremsender den til sekretariatet senest den 15. februar i det følgende år.

Læs hele kommissoriet som pdf her

Formand:

Helge Torm
Munkevænget 2, 2th
4180 Sorø
Tlf. 29 93 18 91
redaktoren@byogland.dk

Udvalgsmedlemmer:

Per Godtfredsen
Torben Lindegaard
Allan Tønnesen
Claus M Smidt
Søren Hossy
Susanne Havning
Jens Aaberg

Udvalgsgæster:

Margrethe Floryan
Peter Hee
Grethe Pontoppidan
Ole Kaae

HAVE- OG LANDSKABSUDVALGET

Udvalgets kommissorium er:

– At varetage opgaver vedrørende haveanlæg og landskabselementer.

– At behandle henvendelser om haveanlæg og landskabselementer samt vurderer om emnet er relevant til fredning.

– At udarbejde fredningsindstillinger.

– At bistå medlemmer og medlemsforeninger i sager vedrørende haveanlæg og landskabselementer.

– At udforme oplæg til landsforeningens politik og strategi vedrørende haveanlæg og landskabselementer.

– At vejlede bestyrelsen og de øvrige udvalg vedrørende sager inden for haveanlæg og landskabselementer.

– At udarbejde oplæg til Landsforeningens henvendelser til politikere, stat og kommuners administrationer med henblik på forbedring af lovgivningen og sagsbehandling inden for haveanlæg og landskabselementer.

– Efter aftale med bestyrelsen at forestå projekter der relaterer til haveanlæg og landskabselementer.

– At udarbejde en beretning over det forgangne år og fremsender den til sekretariatet senest den 15. februar i det følgende år.

Læs hele kommissoriet her

Formand:

Margrethe Floryan
Margrethe.Floryan@byogland.dk

Udvalgsmedlemmer:

Kirsten Lund-Andersen
Susanne Guldager
Flemming Aalund
Karen Margrethe Olsen
Lisbeth Brorsen
Jesper Munk Andersen
Jacob Fischer

Udvalgsgæst:

Peter Hee

PLANUDVALGET

Udvalgets kommissorium er:

– At varetage opgaver vedrørende kommune- og lokalplaner samt andre fysiske planer der kan relateres hertil.

– At bistå medlemmer og medlemsforeninger i sager vedrørende fysisk planlægning.

– At udforme oplæg til Landsforeningens politik og strategi vedrørende fysisk planlægning.

– At vejlede bestyrelsen og de øvrige udvalg i sager om fysisk planlægning.

– At udarbejde oplæg til Landsforeningens henvendelser til politikere, stat og kommuners administrationer med henblik på forbedring af lovgivningen og sagsbehandling inden for fysisk planlægning.

– At udarbejde en beretning over det forgangne år og fremsende den til sekretariatet senest den 15. februar i det følgende år.

Læs hele kommissoriet her.

Formand:

Ole Kaae
Ole.Kaae@byogland.dk
tlf. 22 85 79 44

Udvalgsmedlemmer:

Henriette Soja
Anders Myrtue
Axel Bendtsen
Cecilie Julie Nielsen

Udvalgsgæst:

Peter Hee

UDVALGET FOR NYERE TIDS ARKITEKTUR

Nyere Tids Arkitektur er et udvalg under Landsforeningen, der sætter fokus på bygninger opført efter 1940. Udvalget arbejder med at bevare og frede den nyere tids bedste bygninger.

Udvalgets kommissorium er:

– Varetager opgaver vedrørende arkitektur og bebyggelse efter 1940.

– At vurdere om henvendelser om fredning er relevant til fredning og udarbejder fredningsindstillinger.

– At bistå medlemmer og medlemsforeninger i sager vedrørende arkitektur og bebyggelse efter 1940.

– At udforme oplæg til Landsforeningens politik og strategi vedrørende arkitektur og bebyggelse efter 1940.

– At vejlede bestyrelsen og de øvrige udvalg vedrørende sager inden for arkitektur og bebyggelse efter 1940.

– At udarbejde oplæg til Landsforeningens holdning til arkitektur og bebyggelse efter 1940.

– At udarbejde oplæg til Landsforeningens henvendelser til politikere, stat og kommuners administrationer med henblik på forbedring af lovgivningen og sagsbehandling inden for arkitektur og bebyggelse efter 1940.

– At forestå efter aftale med bestyrelsen projekter der relaterer til arkitektur og bebyggelse efter 1940.

– At udarbejde en beretning over det forgangne år og fremsende den til sekretariatet senest den 15. februar i det følgende år.

Formand:

Grethe Pontoppidan
Hedemannsgade 5, 1. sal
2100 København Ø
Tlf. 42 46 80 67
gpontoppidan@hotmail.com

Udvalgsmedlemmer:

Poul Sverrild
Erik Brandt Dam
Helene Høyer Mikkelsen
Tommy Johansen
Ulla Christensen

Udvalgsgæst:

Peter Hee

REDAKTIONSUDVALGET

Det er udvalgets vigtigste opgave at udstikke de helt overordnede linjer for den indholdsmæssige side af foreningens blad: hvad er det for emner, som bladet skal tage under behandling, og hvordan skal de vægtes i forhold til hinanden.

I den forbindelse er det op til udvalget at tage stilling til udgivelse af temanumre og drøfte fokusering i bladet på særlige, spektakulære sager.

Udvalget har desuden funktion som et organ, der modtager og formidler impulser udefra, d.v.s. både fra medlemmer og fra andre, beslægtede foreninger.

Det er endvidere udvalgets opgave at virke som et i al almindelighed inspirerende forum, hvor tanker og idéer både m.h.t. stof og udformning frit kan udveksles og i bedste fald realiseres.

Udvalget er sammensat af Landsforeningens formand, bladet By & Lands redaktør og redaktøren for de elektroniske medier.

Formand:

Helge Torm
Munkevænget 2, 2th
4180 Sorø
Tlf. 29 93 18 91
redaktoren@byogland.dk

Udvalgsmedlemmer:

Karen Margrethe Olsen
Nanna Uhrbrand