UDVALGET FOR NYERES TIDS ARKITEKTUR

Udvalgsmedlemmerne har alle interesse i og faglig ekspertise omkring kulturhistorie og arkitektur i perioden efter 1940, og i udvælgelsen af medlemmer til fagudvalget lægges vægt på tværfaglighed.

Fagudvalget for nyere tids arkitektur består af mellem 7 og 10 medlemmer. Det er bestyrelsen, der peger på udvalgets formand og godkender udvalgets medlemmer. Udvalgets medlemmer skal være medlem af foreningen.

Grethe Pontoppidan

Formand for NTA. Østerbro i København. Hun er uddannet arkitekt m.a.a., byggeøkonom med en post. grad. Nordisk Master i arkitektonisk kulturarv fra Arkitektskolen Aarhus.

Grethe har arbejdet som projekterende arkitekt, i 2014 blev hun selvstændig bevaringsfaglig konsulent med speciale i det 20. århundredes bygningsarv. Grethe har været formand for NTA siden 2013. Hun er desuden Co-president for ICOMOS International Scientific Committee for 20th C Heritage, ISC20C.

Læs mere om Grethe Pontoppidan her

Anja Meier Sandreid

Udvalgsmedlem i NTA, Østerbro i København.
Hun er uddannet cand.mag. i historie, museums-formidling og kulturarv fra Københavns Universitet.

Anja har haft flere ansættelser med nyere tids historie, bl.a. på kulturhistoriske museer og som historiefaglig redaktør for perioden 1850-2007 på leksikonet Trap Danmark. I dag er Anja ansat som projektleder hos Dansk Byplanlaboratorium, her arbejder hun bla. med bygningsbevaring og bevaringsværdige bygninger i de danske kommuner.

Læs mere om Anja Meier Sandreid her

Line Stougaard

Udvalgsmedlem i NTA, Greve

Uddannet arkitekt m.a.a., restaurering, by- og bygningspleje, Arkitektskolen i Aarhus.

Line har i ansættelser arbejdet med både fredede og bevaringsværdige bygninger og nyere tids arkitektur. Som selvstændig rådgiver hun private parcelhusejere omkring kvaliteter, potentiale og barrierer i særligt 60’er-70’er parcelhuskvarterer. Efteruddannet Certificeret Rådgiver i Bæredygtigt Byggeri.

Helene Høyer Mikkelsen

Udvalgsmedlem i NTA, Aarhus

Uddannet arkitekt maa fra Arkitektskolen i Aarhus. Siden 2005 har Helene drevet egen virksomhed med formidling af arkitektur, primært arkitekturfotografi.

I 2018 blev Helene en del af NTA, hvor formidlingen af nyere tids arkitektur er en væsentlig opgave. At gøre opmærksom på det særlige ved det almindelige og måske oversete.

Tommy Johansen

Udvalgsmedlem i NTA, Helsinge.

Uddannet civilingeniør fra DTU i 1985. Han har 30 års erfaring som rådgiver indenfor bygningskonstruktioner, 3 år som direktør for DKBI A/S og har undervist på DTU igennem mere end 23 år.

I dag er Tommy ansat som studieleder for Byggeri & Infrastruktur på DTU, hvor han er ingeniørdocent med speciale i bygningsrenovering/bygningsbevaring.

Ulla Kristensen

Udvalgsmedlem i NTA, Aalborg.

Uddannet arkitekt m.a.a., og post.grad. Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv (NORDMAK) fra Arkitektskolen Aarhus.

Ulla har arbejdet som projekterende arkitekt i Norge, Sverige og Israel. Desuden har Ulla i 35 år arbejdet i Aalborg Kommune, primært med planlægning og kulturarv. Nøgleord: Kommuneatlas, lokalplanlægning, fredede og bevaringsværdige bygninger, stilblade, byfornyelse og almene boliger. Medlem af NTA siden 2020.

Bitten Larsen
Historiker
Roskilde

medlem, bestyrelse, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Erik Brandt Dam
Arkitekt
København

Poul Sverrild
Historiker
Hvidovre

HVORDAN ARBEJDER UDVALGET

Fagudvalget er nedsat af By og Land Danmarks bestyrelsn til at rådgive om sager, der vedrører bygnings- og landskabskulturen efter 1940. Udvalget arbejder for at indstille fredningsforslag, der viser bredden i bygnings- og landskabskulturen efter 1940.

I Danmark er ca. 7.100 bygninger fredet. I de eksisterende fredninger af bygninger og landskaber er især tiden efter 1940 kun sporadisk repræsenteret. Det handler om at sikre repræsentativitet i forhold til hvilke bygninger efter 1940, der er fredet – både i forhold til arkitektonisk udtryk, geografisk placering, funktion og brug samt kulturhistorie. En bygning, der indstilles til fredning skal besidde unikke arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdier af national betydning.

Forslag til fredninger sker gennem dialog med lokale bevaringsforeninger og udvalgsmedlemmers egne forslag.

Slots- og Kulturstyrelsen og Det Særlige Bygningssyn lancerede i efteråret 2022 en ny fredningsstrategi, hvor det står klart, at der i fremtidige fredninger skal lægges særlig vægt på bygninger, ejendomme og landskaber fra perioden 1945-75. Dette gør kun fagudvalgets arbejde og emnefelt endnu mere aktuelt.

Udvalgets arbejde sker gennem udvalgsmøder, studieture, besigtigelse og arbejdsgrupper. Fagudvalget kan invitere gæster og oplægsholdere til sine møder omkring aktuelle sager

KOMMISSORIET

Nyere Tids Arkitektur er et udvalg under By og Land Danamrk, der sætter fokus på bygninger opført efter 1940. Udvalget arbejder med at bevare og frede den nyere tids bedste bygninger.

Udvalgets kommissorium er:

  • At varetage opgaver vedrørende arkitektur og bebyggelse efter 1940 inklusiv udvælgelse af relevante temaer for perioden.
  • At vurdere om henvendelser om fredning er relevant til fredning og udarbejde høringssvar og fredningsindstillinger.
  • At bistå medlemmer og medlemsforeninger i sager vedrørende arkitektur og bebyggelse efter 1940 inklusiv besigtigelser.
  • At udforme oplæg til Landsforeningens politik og strategi vedrørende arkitektur og bebyggelse efter 1940. F.eks. en politik for enfamilieshuse.
  • At vejlede bestyrelsen og de øvrige udvalg vedrørende sager inden for arkitektur og bebyggelse efter 1940.
  • At udarbejde oplæg til Landsforeningens holdning til arkitektur og bebyggelse efter 1940.
  • At udarbejde oplæg til Landsforeningens henvendelser til politikere, stat og kommuners administrationer med henblik på forbedring af lovgivningen og sagsbehandling inden for arkitektur og bebyggelse efter 1940.
  • At forestå efter aftale med bestyrelsen projekter, der relaterer til arkitektur og bebyggelse efter 1940.
  • At udarbejde en beretning over det forgangne år og fremsende den til sekretariatet senest den 15. februar i det følgende år.

Fagudvalgets for Nyere Tids Arkitekturs mål er at sikre bredde og geografisk spredning i de bygninger opført efter 1940, der indstilles til fredning.

Vi ser også gerne flere fredningsforslag fra landsforeningens lokalforeninger.

Udvalgets historie

Fagudvalget for Nyere Tids Arkitektur (NTA) under By og Land blev stiftet i 2011 på en opfordring fra Kulturarvsstyrelsen (i dag Slots- og Kulturstyrelsen) om at se mere på den moderne arkitektur. I 1997 havde en lovændring i fredningslovgivningen betydet, at aldersgrænsen for fredning var blevet nedsat fra 100 til 50 år, hvilket åbnede for nye muligheder for fredning af arkitektur fra nyere tid.

Udvalget formulerede ret hurtigt efter stiftelsen en tematisk tilgang for forståelse af bevaringsværdier og udpegning af fredningsforslag. Det betyder, at vi først og fremmest ser på bygningerne i deres historiske og samfundsmæssige kontekst. Vi interesserer os for både arkitektoniske værker og hverdagsarkitektur.

Udvalgets første fredningsforslag var Bellahøjhusene i København (opført 1950-56) og Grenhusene i Hvidovre (1957-58). Siden er en lang række fredningsindstillinger fra vores udvalg af nyere arkitektur kommet til. Blandt andet Vestbad (1957-58) tegnet af stadsarkitekt Børge T. Lorenzen med C. Th. Sørensen som landskabsarkitekt og opført på grænsen mellem Rødovre og Brøndby. Andre eksempler er Irma-tårnet i Rødovre, Heibergs eget hus i Vanløse og Brøchner-Nielsens hus i Snekkersten.

Læs mere om udvalgets aktuelle sager her