Vejers Strand er en ganske særlig og beskeden badeby. Foto: John Randeris

Af Allan Junge, formand for Grundejerforeningen Vejers Strand.

Denne artikel er bragt i By&Land 143, juni 2024

I den beskedne badeby Vejers Strand afvikler man årligt flere end 70 lokale events, der samler, underholder og engagerer områdets beboere, sommerhusejere, campingturister og hvem, der ellers måtte krydse dette unikke sted. Det særlige ved de mange events er, at alt drives af frivillige kræfter med tilknytning til Grundejerforeningen Vejers Strand. I 2021 satte foreningen sig for at lade et udvalg kortlægge badebyens DNA.

Det var egentlig Varde Kommune, der tilbage i 2021 i sin turismestrategi formulerede et ønske om at kortlægge de stedbundne kvaliteter for de vestjyske badebyer. Hensigten var at identificere byernes særlige kendetegn, så man på den baggrund kunne udvikle destinationerne i overensstemmelse med byernes særlige DNA. DNA-beskrivelserne skulle fremhæve Vestkystens differentierede tilbud og danne basis for en udvikling, hvor der netop skulle lægges vægt på destinationernes forskellighed.

I grundejerforeningen var vi enige om, at vi gerne ville tage et medansvar for en kontrolleret, bæredygtig og ambitiøs udvikling af Vejers. På grundejerforeningens generalforsamling 2021 blev det besluttet at påtage sig opgaven at kortlægge Vejers’ DNA. Da vi i bestyrelsen indledte de første drøftelser, syntes vi, det var en både uhåndgribelig og udefinerbar størrelse. Kunne man overhovedet tale om et fælles DNA for en badeby og et område, der hvert år besøges af tusindvis af mennesker med vidt forskellige erfaringer og oplevelser med stedet?

At finde ind til kernefortællingen

Kortlægningen af Vejers’ DNA skulle synliggøre over for os selv, over for myndigheder og andre interessenter, hvad det er, der gør Vejers til noget ganske særligt. Grundejerforeningens engagement i sagen byggede på et dybtfølt ønske om, at den videre udvikling af Vejers skal ske med respekt for naturen, roen og fællesskabet – tre af de bærende søjler i Vejers’ DNA.

Til at afdække DNA’ets natur og herunder afklare, om et sådant overhovedet kunne kortlægges, bad vi om hjælp blandt foreningens medlemmer. I januar 2022 satte 15 engagerede medlemmer sig sammen for at etablere rammerne for det, der siden blev kernefortælling om Vejers’ DNA.

Fortællingen er et ekstrakt af de oplevelser arbejdsgruppen har indsamlet, diskuteret og ikke mindst prioriteret. Fortællingens hovedteser blev hen over sommeren, og efter mandat fra generalforsamlingen i juli 2022 valideret gennem en anonym og temmelig omfattende spørgeundersøgelse, hvor de personer, der bor, arbejder og ferierer i Vejers fik muligheden for at bidrage til kortlægningen.

Spørgeundersøgelsen blev besvaret af 795 medlemmer af grundejerforeningens 1200 medlemmer og 441 tyske turister. Det er et flot engagement, der vidner om, at Vejers’ DNA betyder noget for de mennesker, der har en tilknytning til dette sted.

Resultatet af spørgeundersøgelsen bekræftede i høj grad kernefortællingen om Vejers, men gav også arbejdsgruppen mulighed for at nuancere og revidere DNA-beskrivelserne. I januar 2023 udgav udvalget således den endelige og validerede kernefortælling om Vejers.

DNA-udvalget udviklede ret tidligt i forløbet en hovedtese, der senere blev valideret, jævnfør spørgeundersøgelsen. Hovedtesen er eviggyldig for Vejers og indrammer, hvad badebyen er – og hvad den ikke er: Vejers appellerer til mennesker, der prioriterer natur, ro og fællesskab fremfor forlystelser og shopping. Vi bruger stadig hovedtesen, når vi skal forklare, hvad der er essensen af Vejers’ DNA.

DNA er kultur- og naturhistorie

Men også følelser og forventninger. Vi har defineret Vejers’ DNA som summen af den tiltrækning badebyen har på de mennesker, der igen og igen vender tilbage til netop dette sted. Formålet med grundejerforeningens udgivelse var at gøre det fælles DNA håndgribeligt for sommerhusejere, beboere, turister, erhvervsdrivende og for de myndigheder, der skal træffe afgørende beslutninger om badebyens udvikling.

DNA’et er formet over lang tid og er udover de fysiske rammer formet af nogle meget uhåndgribelige størrelser som følelser, oplevelser, minder og forventninger. DNA-rapporten kortlægger de stedbundne følelser, minder og forventninger sådan som de opleves lige nu og her, men den tegner også et klart billede af, hvordan badebyen kan udvikle sig uden at kompromittere DNA’et.

Valideringen har været en nødvendig kvalitetssikring af de teser, udviklingsscenarier og stedbundne kvaliteter, der blev beskrevet i udvalgets første rammebeskrivelse.

Det store antal besvarelser bekræfter, at der findes et fælles DNA og retfærdiggør, at det skal prioriteres.

Visionen har hele tiden været, at Vejers’ DNA skal være den kernefortælling, der skal danne grundlaget for udviklingen af Vejers og for bevarelsen af stedets unikke tiltrækningskraft.

Arvemassen skal respekteres

Vejers er et sted med en usædvanlig arvemasse præget af en både farverig og dyster historie – en badeby og et landsbysamfund, der rummer en særlig kulturfortælling. For badebyens turister er der måske i første omgang alene tale om en feriedestination: Et sted med en klynge af naturattraktioner, overnatningsmuligheder og diverse faciliteter, der tilfredsstiller de mest almindelige behov. Hvad enten opholdet er kort eller langt oplever den besøgende, at Vejers er meget mere end det brusende Vesterhav og de store vidder. Det er et sted med et særligt arkitektonisk, landskabeligt og kulturelt miljø, der måske nok virker appellerende på den nyankomne turist, men som også er identitetsskabende for stedets sommerhusejere, beboere og erhvervsliv.

Vejers er i den grad et aktivt tilvalg, men lige så meget et fravalg af overfyldte og støjende attraktioner, trafikale udfordringer og endeløse shoppingmuligheder. Vejers er ikke bare en feriedestination, det er stedet, hvor man bor, arbejder, ferierer – og lever.

Havet, klitterne, Skov- og Naturstyrelsens plantager og Forsvarets områder indrammer Vejers på en sådan måde, at der ikke efterlades nogen reelle geografiske udvidelsesmuligheder. Under disse betingelser har Vejers fået lov til at udvikle sig i sit eget rolige tempo uden kapitalindsprøjtninger til turismeprojekter og ny infrastruktur. I dag er Vejers en autentisk badeby, hvor naturen, roen og fællesskabet er bærende værdier. Her kan man slappe af, gå ture – næsten helt uden at møde nogen, opleve himlen, de store vidder og det ægte aftenmørke.

Et meget definerende sammenfald hos bidragyderne til kortlægningen af Vejers’ DNA er, at kærligheden til dette sted er noget, der går i arv – og ofte i flere generationer.

Ja tak til udvikling

At værne om Vejers’ DNA er ikke det samme som at modsætte sig enhver form for udvikling. Det er derimod et udtryk for en vision, om at ville udvikle Vejers i en retning, hvor man bygger videre på de værdier og den kultur, der allerede findes. Formuleringen af Vejers’ DNA skal hjælpe os med at fastholde kernefortællingen om Vejers, så vi ikke i vores iver efter at udvikle og forandre risikerer at udvaske de højtskattede stedbundne kvaliteter.

DNA-rapporten er publiceret og distribueret til alle grundejerforeningens medlemmer, til badebyens erhvervsliv og til politikerne i Varde Kommune. På trods af den overbevisende validering jævnfør spørgeundersøgelsen oplever vi politikere, der måske nok anerkender det store arbejde, men som ikke har taget ejerskab til kernefortællingen. Det kan undre, eftersom projektet her er et ægte bottom-up borgerinitiativ, hvor frivillige med en dyb lokal forankring er gået systematisk og professionelt til opgaven. Spørgeundersøgelsen er således gennemført af et uvildigt bureau, ligesom der er været fuld transparens af data. Vi håber alligevel, at budskaberne er blevet hørt og oplever, at kernefortællingen har givet os et fælles sprog for og et fornyet fokus på badebyens stedbundne kvaliteter.

Stærkt og skrøbeligt på samme tid

DNA-arbejdet og spørgeundersøgelsen bekræfter, at der findes en fælles forståelse af kernefortællingen om Vejers, ligesom DNA’et har vist sig at være stærkt forankret blandt både medlemmer og tyske turister. Man skulle mene, at et entydigt og stærkt forankret DNA også er et modstandsdygtigt DNA, men sådan hænger det ikke nødvendigvis sammen. Små ændringer i infrastrukturen og lempelser i forhold til planlov og lokalplaner kan på ganske få år udraderer nogle af de værdier, der i dag udgør den helt unikke tiltrækningskraft i Vejers. Det betyder ikke nødvendigvis, at Vejers bliver et dårligt sted at være, det bliver bare en meget anderledes badeby med nogle helt andre kvaliteter, end dem vi kender i dag.

Mange af de mest populære byer på Vestkysten har valgt at kopiere et koncept, der dygtigt tiltrækker mange turister året rundt. Det betyder, at man her kan shoppe i mange af de samme kædebutikker og lade sig underholde i næsten identiske oplevelsescentre med vandland og andre lignende aktiviteter. Vejers’ DNA handler i høj grad om at forblive en niche-destination, der ikke skal kunne forveksles med noget andet sted i Danmark – endsige i verden.

Men hvordan udvikler vi så Vejers? Faktisk besvarer spørgeundersøgelsen meget præcist dette spørgsmål: Udviklingen skal fokusere på de stedbundne kvaliteter, der allerede findes i Vejers, og det, der efterspørges, er mere kvalitet i oplevelserne og øget fokus på bæredygtighed.

Der er delte holdninger til, om Vejers skal tiltrække flere turister i ydersæsonerne. Der kan ikke herske tvivl om, at dette udviklingsscenarie er et af de mest omdiskuterede i forhold til den videre udvikling af Vejers. Hvis det skal lykkes at tiltrække flere turister i ydersæsonerne, mens man samtidigt sørger for at respektere de øvrige udviklingsscenarier, vil det kræve, at Vejers formår at tiltrække turister, der finder glæde i at opholde sig i Vejers i perioder, hvor der typisk er vådt, mørkt og blæsende. For mange Vejers-borgere og naturelskende turister har netop ydersæsonerne stor værdi.

Hvis Vejers skal forblive Vejers og samtidig tiltrække flere turister i ydersæsonerne, er svaret ikke flere butikker, oplevelsescentre og restauranter, der holder åbent hele året – men derimod målrettet markedsføring af den rekreative oplevelse, hvor roen, naturen og fællesskabet råder – og dertil en ny og dedikeret indsats for at hæve kvaliteten af byens arkitektur og de oplevelser, der allerede findes i Vejers.

Med ønsket om, at Vejers’ DNA skal bestå – ikke bare for alle os, der har valgt Vejers som ”vores sted”, men også for kommende generationer – vil vores arbejde med at fremme Vejers’ DNA fortsætte. Grundejerforeningen vil således fastholde sit store engagement i lokalområdet og tager dermed et vigtigt medansvar i forhold til at sikre en på alle måder bæredygtig udvikling af Vejers.

Et af de kommende tiltag for Grundejerforeningen Vejers Strand er bevaringsregistrering af gamle sommerhuse. Initiativet er helt i tråd med DNA-kortlægningen og sættes i gang i samarbejde med Bevaringsforeningen for Varde.

Kernefortællingen om Vejers’ DNA kan downloades fra vejers.nu.