PROJEKTER

Landsforeningen arbejder blandt andet i projektform, hvor vi i kortere eller længere perioder har særligt fokus på enkelte emner eller opgaver. Herunder kan du læse mere om foreningens projekter.

Landsforeningens igangværende projekter er de følgende:

 

En fælles sag

 

En fælles sag

Bygnings- og landskabskultur vedrører os alle. Den er vores levende kulturarv, og den er i konstant udvikling. Men hvordan bliver den fælles sag? Det vil vi gerne arbejde for den bliver. Så vi kan arbejder endnu bedre sammen – og bliver bedre til at lære af de mange gode eksempler, der findes i hele landet.

Det gode – eller endnu bedre – samarbejde forudsætter, at vi kender hinanden godt. At vi ved mere om, hvordan de lokale bygningskulturforeninger og medlemmer af Landsforeningen samt andre interessenter arbejder og oplever – og drømmer om.

Projektet En fælles sag har til formål at give os et billede af, hvem alle os, der er engageret i bygnings- og landskabskultursagen er, og hvad der ligger os på sinde. Og ikke mindst hvad vi kan gøre for at blive bedre og flere.

Projektet vil blandt andet forsøge at kortlægge interesseter, samarbejdspartner og potentialer i arbejdet for bygnings- og landskabskulturen. Med et overblik, er det hensigten at udvikle stærke projekter, der kan bidrage til direkte bevaring af både bygninger og haver, men også bliver mere effektive til kommunikation og politik.

Du kan læse mere om de workshops vi afholder i februar 2020 her.

Alle input er vigtige i vores bestræbelser på at gøre bygnings- og landskabskultursagen til en fælles sag.

 

Unge blikke på bygningsarv


Foto: Julie Trojaborg for projektet

Unge Blikke på Bygningsarv er et nyt undervisningsmateriale til et forløb på ungdomsuddannelserne om hvordan vi vurderer bygningers arkitektoniske og kulturhistoriske værdi i Danmark. I undervisningen introduceres også nogle af de diskussioner, der er inden for det bygningskulturelle felt om, hvad der er vigtigt at bevare.

Materialet skal være med til at give eleverne lyst til at deltage fagligt kvalificeret i diskussioner om bygningskultur i Danmark, både i dag og fremadrettet.

I materialet bliver stillet skarpt på spørgsmål som:
– Hvad er bygningsarv?
– Hvem udpeger bygningsarven i Danmark?
– Hvordan vurderer man, hvilken bevaringsværdi en bygning har ud fra SAVE-systemet? (SAVE står for Survey of the Architectural Values in the Environment)

Materialet indeholder en udførlig lærervejledning og Powerpoint-præsentationer, som kan anvendes direkte i undervisningen, samt elevmateriale med en række små film. Det er oplagt at underviseren kombinerer materialet med en lokal byvandring.

Du kan downloade materialet her:
Lærervejledning (PDF)
– Elevmateriale (PDF)
– Bevarignsvurdering (PP)
– Eksempel Thorvaldsens Museum (PP)

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og udviklet i samarbejde mellem Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og Københavns Museum med Rysensteen Gymnasium og Frederiksberg Gymnasium.

Utilpassede bygninger i købstæderne

Utilpassede bygninger

‘Kan nogen ikke fikse den grimme bygning?’. Det spørgsmål har mange sikkert stilet sig selv. Vi forsøger sammen med Realdania By & Byg at gøre noget ved sagen. I fællesskab har vi udviklet et projekt, hvor en bygning, der skæmmer sine omgivelser, bliver købt og sat i stand som et godt eksempel. Idéen er at vise, hvordan helt almindelige husejere kan opgradere deres huse og samtidig bidrage til et samlet kulturmiljø.

Alle kan foreslår en bygning til projektet. Vi hører meget gerne fra dig, hvis du kender et hus, der trænger til en kærlig hånd.

Læs meget mere om projektet og forslå en bygning her

De fynske præstegårde

Landsforeningen skal i et idékatalog formidle kulturværdierne i de flotteste og bedste af de fynske præstegårde. Kataloget henvender sig til til ejere, myndigheder og alle, der interesserer sig for kulturmiljøer i Danmark.

Midlerne til udarbejdelse af idékataloget kommer fra Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond.

Landsforeningen vil bidrage til større fokus på de bygningsmæssige og miljømæssige kvaliteter, såvel på landet som i byerne. Vi håber at fortællingen om disse fantastiske steder udbredes og udbygges til ikke kun Fyn, men hele landet.

Læs den samlede gennemgang for Fyens Stift her. Kontakt sekretariatet for en udgave, der kan printes. Læs pressemeddelelsen for projektet her.

FBB-Fotoprojekt

FBB-Fotoprojektet hovedformål er, at der lægges nye og ældre fotos af fredede og bevaringsværdige bygninger op i statens database FBB.

Landsforeningen bidrager sammen med lokalforeninger og eksempelvis fotoklubber og lokalarkiver til FBB-fotoprojektet, der er støttet af Realdania og Slots- og Kulturstyrelsen. Projektets formål er at styrke Slots- og Kulturstyrelsens database over fredede- og bevaringsværdige bygninger, FBB og samtidig skabe bedre lokal forståelse for bevaringsværdige bygninger. Lokalforeningerne hjælper med registrering af den bevaringsværdige bygningsmasse ved at fotografere bevaringsværdige huse, og om muligt fremskaffe historiske billeder af de huse, der har høj bevaringsværdi, ofte i det lokalhistoriske arkiv.

Landsforeningen sørger for at billederne bliver lagt ind i databasen, og hjælper lokalforeningerne med at stable en plancheudstilling på benene. Udstillingen forløber som oftest sammen med en byvandring. Mange steder er det borgmesteren, der taler ved udstillingens åbning. FBB-databasen giver et samlet overblik over den bevaringsværdige bygningsmasse i hele landet. Til registrering af bevaringsværdi følger vi i projektet SAVE-systemet (Survey of Architectural Values in the Environment) og koncentrerer os om bygninger i kategorierne 1 til 4, dem der har “høj bevaringsværdi”. Projektet begyndtes i 2014 og kører endnu.

Kontakt Iniz Tvillinggaard på tlf. 70 22 12 99 eller iniz.tvillinggaard@byogland.dk hvis du er interesseret i at deltage.

Se FBB-databasen her

Netværk for bindingsværk

Projekter_bindingsvark_Ribe-3

Netværk for Bindingsværk samler politiker, embedsmænd, museumfolk, håndværkere og ejere med flere i et netværk, for mennesker med særlig interesse for bindingsværk.

Bindingsværksbygninger og træhuse er blandt de ældste bygningstyper i Norden. Men de er under stort pres fra eksempelvis nedrivning og skæmmende ombygninger, der mindsker eller ødelægger de historiske og arkitektoniske værdier.

Formålet med Netværk For Bindingsværk er at udveksle erfaringer og formidle ny forskningsbaseret viden om træhuse og bindingsværk til brug i kommunerne, af husejere og håndværkere. Vi håber, at netværket sammen med det nordiske samarbejde kan bidrage til en bedre bevaring af disse meget værdifulde bygninger. Netværket henvender sig til politikere, museumfolk, planlæggere, teknikere og ejere – alle der har med bindingsværk at gøre.

Netværket er lavet i samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole  og Center for Bygningsbevaring i Raadvad

Netværket har sin egen hjemmeside, den kan du se her.

Bliv medlem af netværkets LinkedIn-gruppe her

Læs hvad vi lærte i Den Gamle By i Aarhus den 15. december 2016

Læs invitationen netværksmødet i Aarhus den 15. december 2016

Læs om temamødet den 19. maj 2016

Se referatet af det stiftende møde i Odense den 16. december 2015  eller invitationen til det stiftende møde.

Baggrunden for oprettelsen af Netværk for Bindingsværk

Læs Peter Dragsbos artikel Den vestfynske sulegård – et kulturspor med udsagn, Fortid og Nutid, juni 1999. Læses på Tidskrift.dk

Frilandsmuseet digitale bibliotek findes her

Kontakt projektleder Søren Hossy på soeren.hossy@byogland.dk eller tlf. 28449596

NORDISKE TRÆSTÆDER

Træ har altid været et essentielt byggemateriale i nordens bygningshistorie. I Danmark har vi bulhuse og bindingsværk, i vores nordiske nabolande har de hele byer opført som træbyer.

Denne værdifulde bygningskultur er under hårdt press. De nordiske bygningskulturforeninger er derfor gået sammen om at styrke denne del af vores fælles bygningskultur. Det sker blandt andet ved en konference i efteråret med fuld fokus på bevaring, brug og udvikling af træbyen.

Hvad enten du arbejder professionelt med byplanlægning, bindingsværk, træ eller blot har en interesse i den nordiske bygningskultur, så benyt dig af denne unikke mulighed for at fordybe dig sammen med andre, der også brænder for emnet.

I programmet står blandt andet: “Nutidens udfordringer kræver nye indgangsvinkler, men fokus er stadig på træbyens unikke værdier og muligheder. Vi finder de gode eksempler frem: Kommunernes repræsentanter, der arbejder i første række, deler deres erfaringer og succesfulde arbejdsmetoder. Deres ”Erfaringer fra hverdagen” suppleres med indlæg fra universitetet og andre forskningsmiljøer.

Vi kommer til at arbejde sammen i to døgn. Ud over forelæsninger og diskussioner bliver der forskellige temature i den spændende træby Trondheim. Som et tilvalg er der mulighed for en studietur til Verdensarvsbyen Røros”

Konferencen fandt sted den 22.-23. september 2016 i Trondheim, Norge.

Du kan læse mere om konferencen her.